29 March 2017
Peter Bogaards
Peter Bogaards

Volgende generaties digitale ontwerpers laten groeien

Voorlopige inzichten met studenten opleiden en begeleiden

Met meer dan drie decennia ontwerpervaring in het digitale domein nemen we de kwalificaties van volgende generaties ontwerpers serieus. Het is om deze reden dat we regelmatig deelnemen aan verschillende vormen van formele en informele training, opleiding en studie. Deze blogpost beschrijft een voorbeeld van wat wij doen en wat we tot dusver hiervan hebben geleerd.

Growing-the-next-generation-of-digital-designers

Gedurende de academische jaren ’15/’16 en ’16/’17 hebben wij tientallen Nederlandse en internationale studenten van de master Information Studies aan de Universiteit van Amsterdam opgeleid, begeleid en ondersteund. Binnen het thema MSc. Human-Centered Multimedia van deze master werkten we samen met de universiteit in de cursus Interaction Design Project (6 ECs). In elk jaar werkten we met zeker 10 ontwerpteams van elk 5-6 studenten.

De opzet van de IDP-cursus

De cursus beoogt een waarheidsgetrouwe situatie te scheppen van een casus uit de beroepspraktijk. Zo koos elk team een ontwerpuitdaging aangeleverd door een externe opdrachtgever. In het academische jaar ’16/17 waren opdrachtgevers ondermeer het Allard Pierson Museum voor oude kunsten, sociëteit De Waag, verschillende Nederlandse jeugdgevangenissen en de leider van een onderzoeksprogramma naar digitale hulpmiddelen voor toekomstige nieuwsredacties. De ontwerpteams moesten interactieve oplossingen bedenken, zoals een leerprogramma voor kinderen over hiërogliefen, digitale modellen van Egyptische piramiden, een website zonder winstoogmerk voor de verhuur van appartementen in Amsterdam, ondersteunend gereedschap voor journalisten gebaseerd op kunstmatige intelligentie, een trainingsprogramma voor sollicitatievaardigheden en beroepsopleidingen in een uitdagende digitale vorm. De digitale prototypes van de teams waren ondermeer augmented reality, mobiele applicaties, inhoudsintensieve websites en tablet games.

Zowel aan het begin als halverwege de IDP-cursus organiseerden we twee workshops van een halve dag waarin we de studenten introduceerden in het iteratieve en incrementele ontwerpproces in het algemeen en in bepaalde stadia daarin, zoals ideation en prototyping in het bijzonder. Dimensies waarin we de teams begeleidden waren samenwerking, ontwerp, planning en validatie, veld- en gebruikersonderzoek en ‘stakeholder management’. Na bijna vier maanden van parttime werk begonnen de studenten aan een periode van vier weken fulltime en intensief prototyperen en testen met proefpersonen. Gebruikerstesten moesten meerdere malen worden uitgevoerd om te bepalen of de beoogde leerdoelen in specifieke educatieve contexten werden bereikt. Gedurende deze maand bespraken we met hen regelmatig de geplande werkzaamheden (op maandagmiddag) en de bereikte resultaten (op vrijdagmiddag).

Aan het einde van de cursus moest elk ontwerpteam vijf produkten opleveren, zoals een wetenschappelijk artikel, een interactief prototype dat hun ontwerp demonstreerde, een poster, een teampresentatie op de afsluitende conferentie en een uitlegvideo van het project. Deze resultaten werden door deskundigen (zoals professionals, opdrachtgevers en docenten) beoordeeld.

Alle studenten participeerden in de cursus op verschillende deskundigheidsniveau’s in onderzoek, technologie en software-ontwikkeling. Slechts enkelen van hen hadden formele digitale ontwerpervaring of -scholing. Ook al was interactie-ontwerp het belangrijkste aandachtsgebied van de cursus, andere ontwerpgebieden kwamen zijdelings aan de orde, zoals informatie-ontwerp, interface-ontwerp of visueel ontwerp.

De belangrijkste resultaten van deze cursus waren dat studenten leerden samen te werken in een ontwerpteam, een integraal ontwerpproces te volgen en uiteindelijk de vereiste uitkomsten op te leveren. Ze leerden ook te reflecteren, te onderzoeken en resultaten te boeken in complexe alledaagse praktijksituaties.

Relevante uitlegvideo’s over de projecten in deze masterstudie.

Onze leerervaringen (tot dusver)

Tegenkijkend op onze educatieve activiteiten met jonge professionals in het vakgebied van digitaal ontwerp identificeren we de volgende noties, inzichten en ervaringen.

  1. Zoals alle ontwerpers ontwikkelen ook studenten ontwerpcompetenties, -capaciteiten en -vaardigheden door ervaring met iteratieve creatie, reflectie en toetsing van mogelijke oplossingen voor ingewikkelde problemen.
  2. Ontwerp is teamwerk, dus intensieve samenwerking vanuit allerlei disciplines, achtergronden en perspectieven is cruciaal voor kwalitatieve uitkomsten.
  3. Ontwerp is geen kunst. Daarom zijn zo veel mogelijk mensen betrekken bij het proces, plannen maken, uitvoeren en bijstellen en regelmatig ontwerpkritieken en gesprekken voeren essentiële activiteiten in het proces.
  4. Kennis van een domein, digitale materialen en menselijke communicatieprocessen zijn noodzakelijke vereisten voor ontwerpstudenten.
  5. Beoordeling van de kwaliteit van studenten en teams hangt nauw samen met hun eerdere ervaringen en ontwikkelde expertise en de complexiteit van de situatie waarvoor zij samen ontwerpen.
  6. Adequate ondersteuning, betrokkenheid en participatie van (vertegenwoordigers van) opdrachtgevers helpen teams in de juiste richting en in het vereiste tempo werken.
  7. Kennis, vaardigheden en competenties in onderzoeken, experimenteren en testen zijn belangrijk voor elk ontwerpteam.
  8. Opleidingen, studies en leerprogramma’s hebben een steviger fundament nodig van kennis en inzicht hoe digitaal ontwerp te onderwijzen en te leren. Ook al zijn er verschillende methoden om digitaal ontwerp te onderwijzen en te leren (zoals het studio model), de omstandigheden waaronder welke methode gepast en geschikt is blijft onduidelijk.
  9. Het geïnstitutionaliseerde karakter van onderwijs met formele standaarden, protocollen en procedures is nauwelijks te vergelijken met de informele opzet van commerciële cursussen, publieke seminars of zogeheten masterclasses op conferenties.
  10. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een taal, algebra of scheikunde leren ontbreken integrale concepten, theorieën en methodieken voor hoe jonge mensen ontwerpen in het digitale domein te leren. Met andere woorden, er is dringend behoefte aan een vakdidactiek voor digitaal ontwerp.

En nu verder…

Samenvattend en terugkijkend vinden we dat professionele ontwerpers structureel moeten deelnemen aan de totstandkoming van doelen, inhoud en uitkomsten van curricula voor digitaal ontwerp op alle niveau’s van het ontwerponderwijs. Vandaar dat wij blijven bijdragen aan de ontwikkeling van deze vorm van educatie met bijbehorende expertise in onderwijs- en leervormen. We zullen meer en meer leren wat werkt en wat niet. En we begrijpen uiteindelijk beter wat ontwerp behelst in het digitale domein en wat het betekent succesvol te zijn als digitaal ontwerper en als ontwerpteam. Gelouterde ontwerpprofessionals hebben als opdracht toekomstige ontwerpers voor te bereiden op een rijkgeschakeerde, dynamische en onvoorspelbare beroepspraktijk. Voor ons is het een integraal deel van wat we doen.

Over de auteur

Peter Bogaards (@BogieZero) is eindredacteur van ons blog BiRDS. Peter werkt ook als een curator en coach bij Informaat experience design. Hij is al bijna drie decennia een online content curator avant-la-lettre in verschillende UX-gerelateerde vakgebieden, waarbij hij deelt wat opmerkelijk, interessant of relevant is.

User-centered design (12)